Меню
Затвори
Безплатни юридически съвети

Безплатни юридически съвети

Екипът от юристи на Агрион е тясно специализиран в поземлените отношения и е готов да съдейства и при най-заплетените казуси, свързани със собствеността на земята

Дори и най-сложните юридически съвети в Агрион са напълно безплатни.

Агрион разполага със сериозен екип от юристи, които могат да разплетат всички заплетени казуси, дори да са свързани с десетки наследници.

Експертите на компанията разполагат с огромна експертиза в областта на договорите за наем и аренда на земеделски земи и затова им се доверяват почти всички собственици на земя и арендатори в страната.

 

Как да започнете?

Ако имате правен казус със земеделска земя свържите се юристите на Агрион директно през чата на сайта,изпратете ни запитване тук или  се обадите на безплатния ни  национален телефон 0800 111 66

Как се случва

След като отправите въпросът си, експерт на Агрион ще се свържат с вас, за да уточни детайлите около вашия казус. Ако казусът изисква задълбочено изследване, отговорът може да получите и по имейл.

 

 

 

Какво получавате

Най-честите казуси, които разрешават юристите на „Агрион“ са наследствените. Често земята е разпокъсана между десетки собственици, някои от които дори не живеят в България.Експертите на „Агрион“ са доказали, че могат да намират решения на такива случаи, дори с по 30 собственика от различни части на страната и чужбина.

Собственици на земя търсят съвети за цената на земята си и за начините как да я продадат без излишна бюрокрация. За тях, освен с правни консултации, „Агрион“ е готова да съдейства с проверка на собствеността на парцелите, както и да направи безплатна оценка на имота.

Можем да съдействане да разделите чрез доброволни делби съсобствени си имоти и ще ви помогне да получите това, което ви се полага по право.

Листа

Често задавани въпроси

Арендатор/наемател не е заплатил дължимата арендна/наемна цена по Договор за наем/аренда. Какво да предприема без да се налага д
Ако е настъпила уговорената падежна дата по Договора за аренда/наем и арендаторът/наемателят не е изпълнил задължението си да заплати дължимата сума, може да бъде изпратена до него нотариална покана, с която да му бъде даден срок, в който да погаси задължението си, като го уведомите, че ако не изпълни в дадения срок ще бъдат предприети действия за събиране на вземането по съдебен ред. За изпращането на нотариална покана следва да се обърне към Нотариус, който ще изготви (ако не му представите предварително изготвена) и връчи съответната покана.
Със сестра ми водихме дело за делба на имотите, който притежаваме по наследство, желая да продам имотите, които получих в дял, м
Покупко-продажбата на земеделска земя се осъществява, чрез сделка, която се изповядва пред нотариус по местонахождението на недвижимия/мите имот/и.

Във Вашия случай, щом сте водили дело за делба, което е приключило, то следва да ни представите:

1. Титул за собственост – това е влязлото в сила съдебно решение за делбата, което легитимира Вас и сестра ви като собственици на имотите.

ВАЖНО: Ако по смисъла на решението вие сте придобила имотите след уравняване на дяловете (тоест след наплащане на пари на Вашата сестра), то ако сте женена, тези имоти ще са придобити от вас най – вероятно в режим на Съпружеска имуществена общност– ако не сте избрали режим на разделност или не сте уредили отношенията си по друг начин с брачен договор, и страни по сделката за продажба следва да бъдете Вие и вашия съпруг.

Ако делбата е извършена БЕЗ уравняване на дяловете т. е вие сте получила само имоти, сестра ви също, то СИО няма да бъде на лице.

2. Скица/и на имота/тите обект на сделката.Издава се от Общинската служба ”Земеделие и гори” и също е валидна 6 месеца от датата на издаването/ презаверката, а за землищата с влязла в сила кадастрална карта – скицата се издава от Службата по геодезия, картография и кадастър, като същата е валидна до настъпване на изменение в данните за имота.

3. Удостоверение по чл. 264 ал. 1 от ДОПK. Това е удостоверениеза данъчна оценка – също важи за текущата година.

4. Документ за самоличност. Лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС. Условието е само едно да са валидни, а не с изтекъл срок.

В случай, че няма да се явявате лично пред нотариуса, може да упълномощите лице, което да ви представлява. Тогава, следва да представите и:

5. Пълномощно в предвидената в закона форма за действителност по смисъла на което упълномощеното лице има право да се разпорежда с имотите от Ваше име, да получи продажната цена, да договаря сам съм себе си, да се снабди с всички необходими документи за изповядване на сделката.
Какво да предприема след като се снабдя с изпълнителен лист?
След като се снабдите с изпълнителен лист, следва с него да образувате изпълнително дело пред държавен съдебен изпълнител или частен съдебен изпълнител. На база на предоставения оригинал на изпълнителен лист съдебният изпълнител ще предприеме действия по принудително събиране на вземанията Ви към длъжника, включващи запор на банкови сметки, опис на движимите и недвижими вещи на длъжника и последващата им продан за удовлетворяване на вземането Ви.
Кои са лицата, които по закон наследяват починало лице?
Наследници по закон са на първо място децата на починалия.

В случай, че починалия не е оставил деца или други низходящи (внуци, правнуци), наследяват по равно родителите или оня от тях, който е жив.

Ако починалият е оставил само възходящи от втора (баби и дядовци) или по-горна степен (прабаби и прадядовци) , наследяват по равно най-близките от тях по степен.

Когато починалият е оставил само братя и сестри, те наследяват по равни части.

Братята и сестрите наследяват заедно с възходящи от втора степен (баби и дядовци) или по-горна степен (прабаби и прадядовци) , ако има такива.

Еднокръвни ( от един баща, но от различни майки) и едноутробни ( от една майка, но от различни бащи) братя и сестри получават половината от това, което получават родните братя и сестри.

Когато починалият не е оставил възходящи от втора и по-горна степен, братя и сестри или техни низходящи, наследяват роднините по съребрена линия до шеста степен включително. По-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключват по-далечния по степен. Роднините по съребрена линия са такива роднини, които не произхождат един от друг ( напр. : чичовци и лели, първи братовчеди и т.н.)

Съпругът също е наследник по закон.

Когато съпругът наследява заедно с децата на починалия, той получава част, равна на частта на всяко дете.

Ако починалият няма деца, съпругът наследява заедно с възходящите на починалия и/или с неговите братя и сестри. В тези случаи от съществено значение е колко дълго е продължил бракът на починалия и съпругa, за да се определят конкретните квоти на всеки от наследниците.

Само ако няма други наследници, съпругът получава цялото наследство.
Бихте ли ми разяснили хипотезата на чл. 9А от Закона за наследството?
За да е налице хипотезата на чл. 9а от Закона за наследството , която гласи следното:

„Когато към открито наследство се възстановява собственост върху имоти, одържавени или включени в трудовокооперативни земеделски стопанства или в други образувани въз основа на тях селскостопански организации, наследниците на последващ съпруг не наследяват, ако той е починал преди възстановяване на собствеността и от брака му с наследодателя няма родени или осиновени деца.“,

трябва да са налице следните предпоставки:

Бракът на починалото лице, собственик на имотите и неговият съпруг/ съпруга, следва да е сключен след одържавяването на имотите; собственикът на имотите, както и съпругът, трябва да са починали преди възстановяване на същите и от брака им няма родени и/или осиновени деца. Ако са изпълнени всички изброени условия, без изключение, тогава наследниците на „последващ“ съпруг не наследяват възстановените имоти.

Като “последващ” съпруг, законът третира съпругът, който е встъпил в брак с наследодателя, след отчуждаването на имотите.

Хипотезата на чл. 9а от Закона за наследството е приложима единствено и само по отношение на фигурата на основния наследодател, собственик на имотите.

Контакти

Можете да направите запитване директно към нашия централен офис, по телефон или имейл

Вижте всички брокери
Безплатен телефон
0800 111 66
Имейл
office@agrion.bg
Централен офис
Пловдив, бул. Дунав 5