Меню
Затвори

Уведомление за подаване на сигнали за нарушения Омега Агро Инвест

 

 

Процедура за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД

 

1.0 ЦЕЛ

Целта на настоящата работна процедура е да се определят вътрешните правила за подаване на сигнали и за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на законодателството на Република България и на правото на Европейския съюз в структурата на „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД“.

2.0 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

2.1 Настоящата процедура има за цел да определи стандарти за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения в следните области:

 • обществени поръчки;
 • финансови услуги, продукти и пазари и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • безопасност на продуктите и съответствие;
 • безопасност на транспорта;
 • опазване на околната среда;
 • радиационна защита и ядрена безопасност;
 • безопасност на храните и фуражите, здраве на животните и хуманно отношение към тях;
 • обществено здраве;
 • защита на потребителите;
 • защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни и сигурност на мрежите и информационните системи;
 • засягащи финансовите интереси – измама и всяка друга незаконна дейност, засягаща материален интерес;
 • свързани с вътрешния пазар в ЕС – свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали, както и нарушения, свързани с вътрешния пазар във връзка с действия, които нарушават правилата за корпоративното данъчно облагане, или с договорености, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративно данъчно облагане.
 • нарушения на българското законодателство в областта на: правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания; трудовото законодателство;
 • извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

2.1.2 Настоящата процедура не се прилага за анонимно подадени сигнали.

2.1.3 Настоящата процедура не се прилага и за сигнали относно:

 - на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

 - на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;

 - които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;

 - на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;

 - на тайната на съдебното съвещание;

 - на правилата на наказателното производство.

2.1.4 Закрилата и правилата по настоящата процедура не се прилагат за сигнали, извън обхвата на посоченото в т. 2.1.1 Подобен тип нарушения се разглеждат съгласно вътрешните правила на дружеството и съответните законови разпоредби.

2.2 Обхват на лицата, които подават сигнали за нарушения.

2.2.1 Настоящите правила са насочени и касаят следните физически лица:

 • работник по смисъла на член 45, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително работник, служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането в структурата на „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД“;
 • лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност и е било в правоотношение с „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД“;
 • платен или неплатен стажант, които са били в правоотношение с „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД“;
 • собственик на капитала на дружеството „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД“;
 • лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители или доставчици свързани с дружеството „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД“;
 • лице, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения с дружеството „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД“;
 • работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигналаили на публичното оповестяване относно дружеството „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД“;
 • лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнали чиято помощ следва да е поверителна;
 • лица, които са свързани посредством работата или роднини на сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането;
 • юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

3.0 ПРОЦЕДУРА

3.1. Условия за защита на лицата

3.1.1. Лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал по смисъла на тази процедура, има право на защита, когато са изпълнени едновременно следните условия:

 1. е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигналае била вярна към момента на подаването й и че тази информация попада в обхвата на точка 2.1.1.;
 2. е подало сигналза нарушение при условията и по реда на тази процедура.

При наличие на горните условия по т.1 и т.2 право на защита има и лицето, което подава сигнал за нарушение по точка 2.1.1. до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз. Такова подаване на сигнал се счита за подаване чрез външен канал.

3.2. Канали за подаване на сигнали

3.2.1. Сигналът може да бъде подаден чрез каналите за вътрешно или външно подаване или и по двата начина, както и посредством публично оповестяване по смисъла на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Закона).

3.2.2. Подаването на сигнали от сигнализиращите лица се извършва посредством осигурен от „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД“ канал – представляващ вътрешен канал по смисъла на Закона, като тази възможност за подаване на сигнали не ограничава възможността на сигнализиращите лица да подават сигнали посредством друг вид канал (външен). За функциониране на вътрешния канал „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД“ определя отговорни лица, които да приемат сигналите и водят регистъра, както и отговорни лица, които да разглеждат сигналите и извършват проверки – Приложение №3.

3.2.3. При определяне на двама или повече служители е допустимо те да бъдат обособени както в едно звено, така и да бъдат служители от различни структурни звена на задължения субект. С цел отчетност и ангажиране на отговорността по ЗЗЛПСПОИН въпросните лица следва да бъдат предварително поименно определени в нарочен акт на задълженото дружество (заповед/и,  вътрешни правила и други).

3.2.4. Функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали могат да бъдат възложени за едновременно изпълнение от едно лице/няколко лица или да бъдат разпределени, както следва: едно лице/няколко лица да отговаря/т за приемане и регистриране на сигнали, а друго/други – само за разглеждане на сигнали. В случай че задълженото дружество прибегне до такова разделение на функциите, това трябва да е ясно дефинирано с акта (заповед/и,  вътрешни правила и др.), с който се определя поименният състав на отговорните за съответните функции лица и техните конкретни задачи. Отчитайки изискванията на закона, задълженото дружество е длъжно да въведе вътрешна организация (система) за улесняване своевременната комуникация и обмен на документи между тези служители и да гарантира тяхното реално взаимодействие.

3.2.5. Задълженото дружество може да възложи функциите по приемане и регистриране на писмени сигнали на външно за тяхната структура физическо или юридическо лице. В този случай външният изпълнител може само и единствено да приема и регистрира сигнали, но разглеждането на същите задължително трябва да става от вътрешно за задълженото дружество, нарочно определено лице (служител на задълженото дружество).

3.2.6. Компетентен орган за външно подаване на сигнали е Комисията за защита на личните данни, съгласно Закона. Комисията утвърждава формуляри за приемане на сигнали и регистър за воденето им, координира и контролира дейностите по разглеждане на сигнали от страна на компетентните органи, както и на всички органи и организации, които получават или работят с такива сигнали;

3.2.7. С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от такова нарушение сигналът следва да се подава приоритетно чрез канал за вътрешно подаване на сигнали, освен ако за сигнализиращото лице съществува риск от ответни, дискриминиращи го действия или че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала за отстраняване на нарушението. Сигналът може да бъде подаден чрез канал за вътрешно или външно подаване на сигнал или и по двата начина.

3.3. Процедури за подаване на сигнали

3.3.1. Способи за подаване на сигнал: подаването на сигнала се осъществява с изпращането на писмено съобщение на e-mail адрес посочен в Приложение №3, оповестен и на интернет страницата на „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД“ поставен и на видно място в офисите; писмено на адреса посочен в Приложение №3; устно в лична среща с лицето отговарящо за обработване на сигналите – в уговорен между страните подходящ срок за извършване на среща, както и на посочен в интернет страницата и на видно място в офисите телефон за сигнали.

3.3.1.1. Подаването на писмени сигнали: писменият сигнал следва да е подаден чрез формуляр Приложение №1 - по чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, който е на разположение на интернет страницата на „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД“  и на видно място в офисите, както и може да бъде предоставен от лицето посочено в Приложение №3. Писменият сигнал се изпраща по някой от посочените по-горе начини. Сигналът следва да е адресиран до лицето, посочено за подаване на сигнали и задължително да съдържа информацията по т. 5.3.2. от настоящата процедура.

3.3.1.2. Подаването на сигнал в устна форма: Устният сигнал се подава на посоченият телефон в Приложение №3 оповестен и на интернет страницата, както и на видно място в офисите на „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД“. Освен чрез обаждане на посочения по-горе телефон, лицето подаващо сигнала, може да го направи и чрез лична среща с лицето/лицата, отговарящи за обработване на сигналите. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр (Приложение №1) по чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, утвърден по образец на КЗЛД и наличен на интернет страницата ѝ в рубриката „Утвърдени от КЗЛД образци по ЗЗЛПСПОИН“ (Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН) от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

3.3.2. Съдържание на сигнала: сигналът задължително следва да съдържа следната информация:

 • трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
 • имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 • конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 • дата на подаване на сигнала;
 • подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

3.3.3. Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на Закона и съдържанието, на които се дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

3.3.4. В случай, че сигнализиращото лице не желае да разкрие своята самоличност, като остане анонимно, то не се образува производство по сигнала. Лицата, които анонимно са подали сигнал не по реда на този закон или публично, но анонимно, са оповестили информация за нарушения, като впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на ответни действия, имат право на защита, когато са налице условията по чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от Закона.

3.3.5. Независимо от избора на подход (едновременно изпълнение на функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали или разделение на функциите), създадената от задълженото дружество вътрешна организация трябва да съответства на следната поредност от фактически и правни действия при работа с всеки сигнал:

 1. приемане на сигнала по обявените от задължения субект начини съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН: по поща, факс, електронна поща по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, на място при задължения субект.
 2. завеждане на сигнала с входящ номер от информационната система за документооборот на задължения субект или с друг аналогичен регистрационен номер (т.е. с друг идентификатор, съдържащ пореден номер и дата на подаване на сигнала).
 3. първоначален формален преглед дали сигналът попада в обхвата по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН и дали е подаден от лице, имащо някое от качествата по чл. 5 от закона.
 4. генериране на уникален идентификационен номер (УИН) чрез интернет страницата на КЗЛД, ако първоначалният формален преглед показва, че сигналът попада в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН.
 5. вписване на УИН във формуляра за регистриране на сигнал, който попада в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН.
 6. попълване на формуляра за регистриране на сигнал с наличната към момента на подаването му информация.
 7. установяване на липсваща информация по реквизитите на формуляра за регистриране на сигнал.
 8. осъществяване на комуникация със сигнализиращото лице за попълване на липсващата информация по всички реквизити на формуляра.
 9. извършване на проверка по твърденията за нарушения, изнесени в сигнала - при необходимост, осъществяване на вътрешна комуникация с други служители или звена на задължения субект, функционално компетентни да извършат тази проверка.
 10. поддържане на комуникация със сигнализиращото лице и засегнатото лице и изясняване на всички въпроси – предмет на сигнала.
 11. изготвяне на индивидуален доклад с информация за предприетите действия и окончателните резултати от проверката.

При разделяне на функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали действията по т. 1 и 2 се извършват от служителя, отговарящ за приемане и регистриране на сигнала, а действията по т. 3 – 11 от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала.

При едновременно изпълнение на функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, определеният за това служител осъществява всички горепосочени действия (т. 1 – 11). 

Функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали не могат да се изпълняват от самия задължен субект, респ. от представляващия задължения субект.

Възлагането едновременно и на трите функции (приемане, регистриране и разглеждане на сигнали) на едно и също лице е допустимо, само ако то е служител в структурата на задължения субект.

3.3.6. Независимо от конкретната организация по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, всеки сигнал, постъпил по вътрешен канал, без значение дали е писмен или устен, се регистрира чрез:

 • попълване на формуляра по чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, утвърден по образец на КЗЛД и наличен на интернет страницата ѝ в рубриката „Утвърдени от КЗЛД образци по ЗЗЛПСПОИН“ (Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН);
 • вписване в него на УИН, предоставен от КЗЛД. УИН е задължителен реквизит на утвърдения от КЗЛД образец на формуляр за регистриране на сигнал;

 

3.4. Проверка и последващи действия

3.4.1. Извършване на проверка от отговорното лице: лицето, извършващо проверката предприема следните действия:

 • Получава сигналите и потвърждава получаването им в 7-дневен срок от получаването. Ако сигналът не отговаря на изискванията, в същия срок на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности. Ако същите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.
 • Поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица;
 • Ако данните в сигнала бъдат потвърдени: организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като може да изиска съдействието на други лица или звена в структурата на „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД“ , както и предлага на ръководството на „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД“ предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;
 • Насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права, както и предоставят на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигналикъм компетентния централен орган, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;
 • В случай на необходимост препраща сигнала на Комисията за защита на личните данни или на друг орган, съобразно неговата компетентност; В случаите когато сигналът е подаден срещу работодателя, лицето отговарящо за обработването на сигнали насочва сигнализиращото лице към едновременно сигнализиране на външен канал за подаване на сигнали.
 • предоставят обратна информация на подателя на сигналаза предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала, или ако не е било изпратено потвърждение на сигнализиращото лице, след изтичането на не повече от три месеца;
 • След приключване на проверката лицето, извършващо проверката предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства и му предоставя възможност да направи възражение или да приложи нови доказателства по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице.

3.4.2. Последващи действия от „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД“.

 • Въз основа на постъпилия сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала, предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;
 • Прекратява проверката: i. когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия, като приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал; ii. по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия; iii. когато се установят данни за извършено престъпление, сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.
 • Изготвя индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

3.4.3. Не се образува производство ако:

 • Подаденият сигнал е анонимен;
 • Нарушението, за което се сигнализира, е извършено преди повече от 2 (две) години от датата на подаване на сигнала.

3.5. Задължения за поверителност

3.5.1. Самоличността на сигнализиращото лице не се разкрива на никого освен на лицата, отговарящи за обработване на сигналите, които имат право да получават или да предприемат последващи действия по сигнала без изричното съгласие на това лице. Това се прилага и за всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае самоличността на сигнализиращото лице.

3.5.2. Разкриването на самоличността или информацията в сигнала се допуска само при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице.

3.5.3. Самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. В тези случаи, преди разкриването на самоличността или на информацията от сигнала, отговорните лица от „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД“ уведомяват сигнализиращото лице за необходимостта от разкриването им. Уведомлението е писмено и се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

3.5.4. В случай на получаване на информация, която съдържа търговска тайна, същата не се използва за цели, надхвърлящи необходимото за предприемане на последващи действия.

3.6. Защита на сигнализиращите лица и защита на засегнатите лица

3.6.1. Забранява се всяка форма на ответни действия спрямо лицата, обект на защита съгласно Закона и настоящата процедура, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, включително под формата на:

 • временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лице полага наемен труд;
 • понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;
 • изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;
 • отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника или служителя;
 • отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа;
 • прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;
 • принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;
 • пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;
 • отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато работникът или служителят е имал законно право да му бъде предложена постоянна работа;
 • предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такова е допустимо по закон;
 • вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;
 • включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение, в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа или да не може да достави стока или услуга в този сектор или отрасъл (черен списък);
 • предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;
 • прекратяване на лиценз или разрешение;
 • насочване на лицето към извършване на медицински преглед.

3.7. Отговорности и задължения на лицата, подаващи сигнали:  

3.7.1. Освобождаване от отговорност:

 • Сигнализиращите лица не носят отговорност за придобиването на информацията, за която е подаден сигналът или която е публично оповестена, или за достъпа до нея, при условие че това придобиване или този достъп не съставлява самостоятелно престъпление.
 • Сигнализиращите лица не носят отговорност за нарушаване на ограниченията за разкриване на информация, предвидени с договор, законов или подзаконов нормативен акт или административен акт, при условие че имат основателни причини да считат, че подаването на сигнал или публичното оповестяване на информацията е било необходимо за разкриване на нарушението.
 • Когато лице подава сигнал или публично оповестява информация за нарушения, попадащи в обхвата на ЗАКОН за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, и тази информация включва търговска тайна и когато това лице отговаря на условията на този ЗАКОН за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, това подаване на сигнал или публично оповестяване се счита за правомерно по смисъла на чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на търговската тайна.

3.7.2. Задължения и отговорност:

 • Сигнализиращото лице носи отговорност съгласно българското законодателство и правото на Съюза за действие или бездействие, което не е свързано с подаването на сигнала или не е необходимо за разкриване на нарушението.
 • Когато е установено, че лицето съзнателно е подало сигнал или е оповестило публично невярна информация, се наказва с глоба от 3000 до 7000 лв. Правото на засегнатото лице да претендира обезщетение за претърпени вреди се запазва

3.8.  Предоставяне на ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали.

 • Обобщен вариант на настоящата процедура, наричан за краткост „Правила за вътрешно подаване на сигнали“ и съдържащ реда и условията за подаване на сигнали, информация за отговорните лица за приемане и обработка на сигналите, e-mail адрес, телефон и пощенски адрес за подаване на сигнали, както и образец на Формуляр за подаване на сигнали се предоставя от „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД“ на Мениджър Информационни технологии за качване на интернет страницата на дружеството и Мениджър Човешки ресурси за поставяне на същите на разположение на съответните места в офисните помещения.
 • Най-малко веднъж на три години „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД“ извършва преглед на своите правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях, извършва анализ на практиката по прилагането на Закона и при необходимост актуализира правилата.

 

Информация за подаване на сигнали чрез вътрешен канал към работна процедура за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения           „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД.

 

1.На основание чл.14, ал.5 от ЗЗЛПСПОИН, „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД е възложило функциите по приемане и регистриране на писмените сигнали за нарушения на външно търговско дружество, регистрирано на територията на Република България - „Финансконсулт“ ЕООД, ЕИК 115750628.

За подаване на вашия писмен сигнал може да използвате следния имейл адрес: whistleblowingfk@gmail.com

или да изпратите писмения сигнал на място (лично или по пощата/куриер) на следния адрес: град Пловдив, бул „Дунав“ №5, ет.3 , лице за контакт: Владимир Гаголевичин, Николай Маринов и Радослав Попов

В този случай върху плика с подадения сигнал следва да бъде отбелязано „Строго поверително!“

Може да подадете вашия устен сигнал на телефон +359 877 61 13 14 или по време на лична среща, предварително уговорена по телефона или при посещение на адреса на дружеството: град Пловдив, бул „Дунав“ №5, ет.3, административна сграда, отдел Човешки ресурси.

ВАЖНО: Не се разглеждат: анонимно подаден сигнал и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години!

Сигналите за извършени нарушения се разглеждат от служител(и)/структурно звено в дружеството, определен(и) със заповед от управителя на дружеството.

Защо и как обработваме личните Ви данни при подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН!

Предоставянето на Ваши лични данни е задължителна предпоставка, за да може сигналът Ви да бъде разгледан. Непредоставянето им и подаването на анонимни сигнали е абсолютна пречка да се образува производство по сигнала (чл. 9, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН).

Какви лични данни обработваме?

 • собственото, бащиното и фамилното Ви име;
 • адресът и телефонния Ви номер, както и електронен адрес (ако разполагате с такъв);
 • подписът Ви, електронният подпис или друга Ваша правновалидна идентификация;
 • всяка друга информация, съдържаща се в подадения от Вас сигнал или в приложените към него доказателства, чрез която можете да бъдете пряко или косвено идентифицирани.

Когато сигналът е насочен срещу физическо лице, вкл. и в случаите когато последното представлява юридическо лице или друго правно образувание, ние обработваме и съдържащите се в него лични данни на т.нар. засегнато лице. Ние може да обработваме и лични данни на всяко друго физическо лице, посочено от Вас в сигнала (напр. помагачи, свързани с Вас лица, Ваши роднини и пр.)

Защо ги обработваме?

Личните данни се обработват за целите на осигуряването на защитата Ви, когато подавате сигнали или оповестявате публично информация за нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и попадат в приложното поле на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

На какво основание ги обработваме?

Личните Ви данни се обработват от нас на основание чл. 6, пар. 1, б. „в” и б. „д”, пр. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка със задълженията и правомощията ни, които произтичат от ЗЗЛПСПОИН.

Кой получава данните Ви?

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат лицата, отговарящи за приемането, регистрирането и разглеждането на същите. Личните Ви данни могат да бъдат получени и от компетентните органи по чл. 20 от ЗЗЛПСПОИН, при условие че е налице някоя от законовите предпоставки за разкриването на Вашата самоличност. Това е допустимо само при наличие на някое от условията по чл. 31 от ЗЗЛПСПОИН, а именно:

 1. При Ваше изрично писмено съгласие. То се дава пред съответния служител, отговарящ за разглеждането на сигнала Ви; или
 2. Когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на лицето срещу което сте подали сигнала. В тези случаи ще Ви информираме предварително за необходимостта от разкриването с мотивирано писмено уведомление от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала. Има и ситуации, при които няма да Ви уведомим, ако това би довело до застрашаване на разследването или на съдебното производство.

Следва да имате предвид, че ако сигналът Ви е насочен срещу лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията, тогава същият се препраща на Комисията за противодействие на корупцията в цялост, без да се прилагат мерки за защита на самоличността Ви (арг. чл. 20, ал. 3 от ЗЗЛПСПОИН).

Сигналът Ви може да бъде получен и от съда и/или прокуратурата, при условие че е изискан от тях по надлежния процесуален ред, и винаги когато съдържа данни за извършено престъпление.

За какъв период от време ги съхраняваме?

Личните Ви данни се съхраняват за срок, който се определя при отчитане на следните критерии:

 1. времето за извършване на проверката по сигнала;
 2. времето, необходимо за по-нататъшни разследвания; както и
 3. времето за съхранение на сигнала съгласно чл. 18, ал. 2, т. 9 от ЗЗЛПСПОИН във вр. с чл. 8 от Наредба № 1 от 27.07.2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни, а именно: 5 години след приключване на разглеждането на сигнала, като този срок може да бъде удължен, при условие че e налице образувано наказателно, гражданско, трудовоправно и/или административно производство във връзка с подадения сигнал.

Лични данни, които очевидно не са релевантни за разглеждането на конкретен сигнал, не се събират или, ако случайно са събрани, се заличават без неоправдано забавяне.

Обработващ личните Ви данни при подаден писмен сигнал за целите на приемане и регистриране на писмените сигнали е дружеството „Финансконсулт“ ЕООД, ЕИК 115750628.

Администратор на личните Ви данни е „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД.