Търгове за отдаване на земя под наем или аренда

Стъпка 1

Разгледайте пакетите с имоти и изберете тези, които ви интересуват. За всеки пакет можете да участвате подавайки заявка онлайн или чрез изпращане на необходимите тръжни документи по куриер или чрез Български Пощи.

Стъпка 2

Необходимите документи за участие в търга ще откриете под информацията за всеки един пакет. Също там се намира и детайлна инструкция за попълването на документите (онлайн или чрез изпращане по куриер): линк

Стъпка 3

Необходимо е да внесете дължимия депозит за избраните от вас пакети и да го приложите към онлайн заявката или разпечатаните документи (ако ще ги изпратите по куриер).

Стъпка 4

Ако сте избрали опцията за участие в търга чрез изпращане на документите по куриер или по Български Пощи, след като попълните и подпишете всички необходими документи, поставете същите в запечатан плик, на който отбележете името на участника и номера на пакета, за който същият кандидатства, както и указание, че пликът съдържа предложение за участие в таен търг за отдаване под наем/аренда на недвижими имоти – земеделски земи.

! Ако се участва за повече от един пакет, за всеки пакет се попълва отделен набор от гореизброените документи и се поставят в отделни пликове, като на всеки плик се изписва номера на пакета и името на арендатора.

За допълнителна информация и въпроси: безплатен национален телефон 0800 11166