Меню
Затвори

Общи условия за провеждане на тайни търгове

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за провеждане на ТАЙНИ търгове за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижими имоти – земеделски земи за стопанската 2024-2025г.

 Организатор на публичните търгове за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи е Агрион.

Имотите се предлагат за отдаване в пакети (анблок) съгласно Приложения с опис на имотите.

Информация , както и списък на  пакетни приложения с опис на всички индивидуализирани имоти, предмет на търга, ведно с началната тръжна цена за всеки отделен пакет,  е налична на официалната интернет страница на Агрион: www.agrion.bg, както и може да бъде получена от брокерите на Агрион – съответните регионални представители по места.

Депозитът (задатъкът) за участие във всеки отделен публичен търг е в размер на 10% от началната тръжна цена за съответния пакет недвижими имоти. Депозитът се внася предварително по сметка с титуляр „Агро Финанс Консулт“ ЕООД (съорганизатор на търговете), както следва: IBAN: BG 63 UNCR 70001522 3317 77, BIC: UNCRBGSF , при банка Уникредит Булбанк АД, като депозитът следва да е постъпил по посочената банкова сметка най-късно до 17:00 часа в посочения краен срок за подаване на документи, а именно: 05.04.2024г.

В платежния документ за внасяне на депозит задължително следва да бъде посочен № на пакет, както и имена и ЕГН/наименование и ЕИК на участника. Платежният документ за внасяне на депозит се прилага към наддавателното предложение. Допуска се с един платежен документ да бъдат внесени няколко депозита за няколко различни пакета. Когато пакетите, за които участникът внася депозити, са много на брой и в платежния документ не е възможно да бъдат изброени всички номера на пакети, към платежното нареждане се прилага списък с номерата на пакетите, за които участникът е внесъл депозит ( прилачва се ведно с депозита или се прилага към него) .

За всеки отделен публичен търг се внася отделно наддавателно предложение. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри,  като прилага платежния документ за внесения депозит и пълномощно (когато наддавачът се представлява от пълномощник).  С подаване на наддавателното предложение участниците в търга декларират, че са съгласни с Общите условия за участие в тайните търгове. Наддавачите участват в търга лично или чрез надлежно упълномощено лице с писмено пълномощно – нотариална заверка не е необходима. Предложенията следва да бъдат подавани на място, онлайн или по пощата.

Предложението се подава в запечатан плик, върху който се отбелязват имената на наддавача, № на пакет, за който се участва на търг, както и уточнение – „заявление за участие в търг за НАЕМ на земеделска земя“.

Наддавателните предложения могат да постъпват по един от следните начини: 1.онлайн през официалната интернет страница на Агрион : www.agrion.bg ; 2.на място в централния  офис в гр. Пловдив, бул. Дунав № 5; 3.чрез куриерски служби/български пощи на посочения адрес. Всички предложенията следва да са постъпили най-късно до 17:00 часа в посочения краен срок за подаване на заявления, а именно : 05.04.2024г.  Крайният срок за подаване на документите е един и същ за всички пакети за търговете за отдаване.  Търгът се провежда неприсъствено по отношение на наддавачите, след крайния срок за подаване на предложенията, от комисия , определена от организатора. До участие в търга се допускат само участници, чиито наддавателните предложения са равни или по – големи от обявената началната тръжна цена; внесли са депозитите в указания размер и срок; приложили са изискуемата документация.

При липса на някои от необходимите за участието в търга документи, подаденото предложение за участие в търга се счита за невалидно, освен ако участникът не представи допълнително изискуемите документи в деня на търга или в допълнително определен от комисията срок.

Класирането на участниците ще се извърши след изтичане на крайния срок за подаване на документи за съответния търг, за което се съставя изричен протокол от комисията, провела търга. В деня на провеждане на търга, комисията отваря всички пликове с наддавателни предложения - в протокола се вписват всички валидни надавателни предложения, като същите се класират от комисията съгласно предложените от тях рентни цени. Протоколите с така направеното класиране, ведно с тръжните документи на участниците подлежат на одобрение от организатора. Одобрението на протоколите от страна на организатора е основание за продължаване на тръжната процедура.

След одобряване на протокола, с  лицето, направило най-доброто ценово предложение и класирано на първо място в търга, се подписва договор за наем на недвижимите имоти, в зависимост от направеното от него предложение.

Участникът се задължава при подписването на договора да включи и всички други имоти, които ползва по догвори, сключени с праводатели на наемодателя (за случаите, при които наемодателят е придобил имотите с действащи договори за наем). В този случай, страните се съгласяват, че условията по заварените договори ще се предоговорят и ще са идентични с условията по договора.

В деня на подписване на договора, обявеният за спечелил пакета наддавач следва да довнесе по банкова сметка на Дружеството – Наемодател остатъка от наемната вноска за стопанската 2024-2025г. след приспадане на внесения от него депозит за съответния пакет недвижими имоти. Договор се подписва с участник, който няма неизлатени дължими суми по договори за наем/ аренда , сключени с Дружествеото , собственик на имотите или с праводатели на собственика и/или свързани с него лица.  Всички разходи по изваждане на документите и сключване на договор за наем са за сметка на наемателя.

В случай, че обявеното за спечелило търга лице не довнесе дължимата остатъчна сума в указания срок и/или не подпише договор за наем за спечелените от него имоти , внесеният от този наддавач депозит не се връща. В този случай следващият наддавач, предложил най-високата наемна цена,  се поканва да сключи договор на предложената от него цена. Процедурата се повтаря до изчерпване на класираните наддавателни предложения.

Процесът на търг по отдаване приключва със заплащане на дължимата рента и подписване на  договор за наем.

Депозитите, внесени от лицата, заявили участие в търга, които не са обявени за спечелили участници се връщат в четиринадесет дневен срок след сключване на договора за съответния търг.