Меню
Затвори

Политика за поверителност

Информация за обработване при събиране на лични данни

Информация за обработване на лични данни, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данни в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. раздел 2, член 13. 

Организация: "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД. Адрес: бул. "Дунав" No 5. Имейл за контакт: office@agrion.bg.  Телефон за контакт: 00359 32 204 900. Уебсайт: https://www.agrion.bg

Информация за обработване при събиране на лични данни

 

Идентификация на Администратор на лични данни

Име "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД Държава: България

 

Адрес:

бул. "Дунав" No 5 Телефон: 00359 32 204 900
Град/Село: Пловдив e-mail: office@agrion.bg
Пощенски код 4003 Уебсайт: https://www.agrion.bg/

 

Координати за връзка с Длъжностно Лице по Защита на Данните

(Съгласно член 13, параграф 1, буква б)

 

Цел и правно основание за обработката на личните данни

(Съгласно член 13, параграф 1, буква в)

Лични данни

Цел на обработването

Правно основание

Име; Телефон; Имейл; Адрес

Предоставяне на ценова и маркетингова информация 

Съгласие от лицето за обработка на личните му данни. Съгласно член 6, параграф 1, буква а)

Информация относно получателите или категориите получатели на личните данни  

(Съгласно член 13, параграф 1, буква д)

Лични данни

Получатели/категории получатели

Име; Телефон; Имейл; Адрес

Извън организацията Получател

•       "АГРИОН ИНВЕСТ" АД, ЕИК: 202437552, адрес: гр. Пловдив, бул. "Дунав" No 5

•       „АГРИОН ФИНАНС“ ЕАД,ЕИК: 203800800, адрес: гр. Пловдив, бул. "Дунав" No 5

•       „АГРО ФИНАНС КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК: 175156053, адрес гр. Пловдив, бул. "Дунав" No 5

Срок за съхранение:

(Съгласно член 13, параграф 2, буква а)

Лични данни

Срок за съхранение

Име; Телефон; Имейл; Адрес

10 години

 

Информация за правата Ви свързани с обработката на лични данни:

(Съгласно член 13, параграф 2, буква б)

Право

Основание

Описание на правото

Право на достъп

член 15

Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.

Право на коригиране

член 16

Да коригирате неточни или непълни лични данни.

Право на изтриване

член 17

Да поискате изтриване на Вашите лични данни.

Право на ограничаване на обработването

член 18

Да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.

Задължение за уведомяване 

член 19

Да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие свързани с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.

Право на възражение

член 21

Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни:

за изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия, или за целите на легитимните интереси включително профилиране.

Обработване за целите на директния маркетинг

Обработване за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели.

Право на отказ от автоматизирана обработка, 

член 22

Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване включително профилиране, което поражда правни последствия за вас или ви касае значително.

Право на преносимост

член 20

Имате право да получите личните данни.

Право на жалба и ефективна съдебна защита

член 77, 78 и 79

Имате право да подадете жалба до Комисията по Защита на личните Данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни. 

Право на обезщетение 

член 82.

Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди претърпени в следствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.

 

Как да упражните правата си

На място

 

По телефона

В интернет

Адрес 

бул. "Дунав" No 5

Телефон:                   

Уебсайт                   

Град/Село

Пловдив, 4003

Телефон (SMS):         

e-mail:                    

Можете да упражните правата си и във всеки един офис на "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД. Пълен списък можете да намерите на:

https://www.agrion.bg/bg/contact

 

Информация за обработване при събиране на лични данни

Информация за обработване на лични данни, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данни в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. раздел 2, член 13. 

Организация: "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД. Адрес: бул. "Дунав" No 5. Имейл за контакт: office@agrion.bg.  Телефон за контакт: 00359 32 204 900. Уебсайт: https://www.agrion.bg/.

 

Право да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни:

(Лични данни, обработвани въз основа на съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а)

Право: В качеството си на субект на лични данни, които обработваме, имате право по всяко време да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили за обработка. Важно е знаете, че оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработката на вашите лични данни, която сме извършили до момента на получване на искане за оттегляне на съгласие. В случай, че решите можете да го направите по следните начини: Как да упражните правата си

На място

 

По телефона

В интернет

Адрес: 

бул. "Дунав" No 5

Телефон:                         

Уебсайт               

 Град/Село:

Пловдив, 4003

Телефон (SMS):              

e-mail:                

Можете да упражните правата си и във всеки един офис на "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД. Пълен списък можете да намерите на:

https://www.agrion.bg/bg/contact

 

Право на жалба до надзорен орган

(Съгласно член 13, параграф 2, буква г)

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни извършвана от нас или относно начина, по който сме разгледали ваша жалба, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни и длъжностното лице за защита на данните (ако такова е налично).

Можете да подадете жалба по един от следните начини:

  1. Лично на хартиен носител в деловодството на КЗЛД на адрес: гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2.
  2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2, Комисия за защита на личните данни.
  3. По факс на адрес: 029153525.
  4. По електронен път на имейл адреса на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай, жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (не сканирана).
  5. Чрез сайта на КЗЛД на адрес www.cpdp.bg по начина описан на съответната страница. В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис.

Във всеки един от тези случаи, жалбата следва да съдържа:

  • данни за жалбоподателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие) естество на жалбата
  • друга информация и документи, които считате за относими към жалбата
  • дата и подпис (за електронните документи– електронен, за хартиените документи – собственоръчен) КЗЛД предоставя формуляр за жалба до Комисията (за подпомагане и ориентиране на гражданите) във връзка със злоупотреба при обработване на лични данни в списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на политически субекти. Формулярът може да бъде изтеглен от следната страница: https://cpdp.bg/userfiles/file/Documents_2017/Forma_jalba_politicheski subekti.doc.

Информация относно предоставянето на личните данни

Съгласно член 13, параграф 2, буква д)

Лични данни

Задължително ли е да бъдат предоставени?

Последствия в случай, че решите да не предоставите личните данни

Име; Телефон; Имейл; Адрес

Не

 Ценова и маркетингова информация ще ви бъде предоставена в офисите на дружеството.