Кредити срещу субсидии

Кредит за земеделски стопани срещу залог на вземания по схеми и мерки
на Общата селскостопанска политика (ОСП)

  • За земеделски производители - физически лица, юридически лица, еднолични търговци, кооперации;
  • Размер до 100% от размера на субсидията;
  • Срок на погасяване до 18м.
  • Кредитът се предоставя под формата на кредитна линия
  • Размерът на кредита се определя от размера на очакваните/получени субсидии по схемите и мерките за директни плащания.
  • Усвояване на договорената сума за посочената цел еднократно или на части
  • Без представяне на разходооправдателен документ
  • Залог на вземане върху средствата, които кандидатът за подпомагане очаква да получи по съответните схеми и мерки
  • Земеделски производители, подпомагани чрез ДФЗ по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика на ЕС

Направете запитване

Избери файл
Избери файл
Избери файл
*

Запознах се с информацията за обработване при събиране на лични данни и предоставям съгласието си за обработване на личните ми данни.

Калкулатор

Вноски

20 x 200

Сума

20 x 200

Задължителни полета *