If you wish to rent land

Please fill in the fields below. If you have any questions, you can contact us on this number: 032 20 49 00

*Арендният договор за срок от 5 стопански години е с фиксирано нарастване на рентата за всяка следваща година от срока на договора, съответно със +7%, +7%, +6%, +6%.

*Падеж на задълженията по арендния договор, за всяка следваща стопанска година след първата, е 31.03 на предходната стопанска година.

Предлаганата годишна цена е за 2021/2022г

Прикачете сканирано платежно нареждане за платен депозит в размер на 10% от тръжната цена.

Физическо/Юридическо лице: Три имена на физическото лице или наименование и три имена на представляващия юридическото лице.

В случай, че не спечеля търга, моля внесеният депозит да ми бъде върнат по следната банкова сметка:

(в случай, че участникът желае депозитът да бъде възстановен по банкова сметка, различна от тази, от която е бил преведен депозитa, той следва да представи в оригинал удостоверение за банкова сметка)

*

By checking this box you confirm that you have read and agree to our Terms of Service and that you have read our Privacy Policy information for processing when collecting personal data

*

ДЕКЛАРИРАМ, че съм извършил оглед на имотите.

*

Съгласен съм, в случай че бъда обявен за спечелил търга и не довнеса остатъка от сумата в срок, внесеният от мен депозит да бъде задържан от организатора.

*

ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с реалното състояние на терена. Съгласен съм, в случай че бъда обявен за спечелил търга и не довнеса остатъка от сумата в срок, внесеният от мен депозит да бъде задържан от организатора.

*

Приемам всички клаузи в предварителния договор за отдаване под наем/ аренда на имотите и при спечелване на търга от мен, ще сключа предварителен договор по надлежния ред, както и окончателен договор за наем/аренда на спечелените имоти. Link to Предварителен договор, който ще бъде предоставен допълнително, в отделен файл.

* Required fields