ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „СПЕЧЕЛЕТЕ ОТ ЗЕМЯТА СИ - ЗЕМЕДЕЛСКА ПЕНСИЯ”

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „СПЕЧЕЛЕТЕ ОТ ЗЕМЯТА СИ - ЗЕМЕДЕЛСКА ПЕНСИЯ”
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Играта „СПЕЧЕЛЕТЕ ОТ ЗЕМЯТА СИ“ („ИГРАТА“) е организирана от „Агрион Инвест” АД ЕИК 202437552, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, район „Северен“, бул. „Дунав“ №5, наричан за кратко „ОРГАНИЗАТОР”.
 
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1.Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по - долу правила на ИГРАТА („Официални правила”).
2.2.Официалните правила са публикувани на уебсайта на ОРГАНИЗАТОРА www.agrion.bg
2.3.ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта и на ОРГАНИЗАТОРА.
2.4.С участието си в ИГРАТА участниците приемат и се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на ИГРАТА.
 
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1.ИГРАТА се организира и провежда в офисите на ОРГАНИЗАТОРА в страната.
 
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1.Право на участие имат всички физически лица, собственици на земеделска земя и техни наследници, живеещи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на ИГРАТА. Юридически лица нямат право да участват в ИГРАТА.
4.2.За участие в ИГРАТА не се изисква закупуване на продукт или услуга.
4.3.В ИГРАТА нямат право да участват служителите на ОРГАНИЗАТОРА и на рекламна агенция Paxton Road, както и членове на техните семейства.
 
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1.Играта стартира на 01.04.2016 г. и продължава до 24:00 ч. на 30.06.2016 г. 
5.2.ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на провеждане на ИГРАТА, както и да я удължава по своя преценка.
 
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ГРАФИК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕТО ИМ
 
Забележка: ЗЕМЕДЕЛСКА ПЕНСИЯ по смисъла на настоящата играта е получавнаето от печелившия на лотариен принцип,  сумата от 157 за период от 6 месеца, една година или три години!
 
6.1.Наградите, които можете да спечелите от ИГРАТА, са четири вида:
а) 500 (петстотин) поощрителни награди – ваучери за пазаруване в ТВ "Кауфланд"на стойност 10 (десет) лева всеки. Поощрителните награди се теглят на томболен принцип, на: 01.07.2016 г. 10 (десет) шестмесечни "Земеделски пенсии" от по 157 лв. на месец – на 01.07.2016
в) 10 (десет) едногодишни "Земеделски пенсии" от по 157 лв. на месец – на 01.07.2016г.
г) 3 (три) тригодишни "Земеделски пенсии" от по 157 лв. на месец – на 01.07.2016г.
6.2.Всеки потребител може да спечели не по-вече от една награда. Наградата в ИГРАТА се получава лично в офис на ОРГАНИЗАТОРА всеки месец в първия понеделник на месеца, считано от 1.08.2016 г.
 
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СПЕЧЕЛЕТЕ ОТ ЗЕМЯТА СИ”
7.1.За да участва в ИГРАТА, лицето следва да:
а) посети лично офис на ОРГАНИЗАТОРА 
б) декларира устно, че е собственик на земеделска земя, като посочи областта, общината и землището, в което тя се намира.
в) участникът попълва ръчно талона за участие, който следва да бъде пуснат в специално предивидените урни в офисите на ОРГАНИЗАТОРА.
в) да остави адрес и телефон за контакт. 
г) ако е сред един от общо 523-ата печеливши, избран на произволен принцип, участникът ще получи телефонно обаждане от ОРГАНИЗАТОРА на номера, който е оставил при регистрацията.
 
ЧАСТ 8. ОБЯВЯВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ
8.1Спечелилите се определят чрез жребий от комисия, съставена  от представители на ОРГАНИЗАТОРА и се обявяват на уебсайта на ОРГАНИЗАТОРА : www.agrion.bg в първия работен ден след томболата.
8.2 Всеки спечелил награда участник се уведомява и лично от ОРГАНИЗАТОРА чрез телефонно обаждане на номера, който е оставил при регистрацията в ИГРАТА.
8.3 Жребиите се провеждат от ОРГАНИЗАТОРА в офис на “Агрион Инвест” АД , в присъствието на нотариус или в офис на избран от ОРГАНИЗАТОРА нотариус
8.4 Всеки собственик на земеделска земя  може да се регистрира за участие в ИГРАТА само веднъж.
8.5 Всеки собственик на земеделска земя може да спечели не повече от една награда.. 
8.6 ОРГАНИЗАТОРЪТ на ИГРАТА не е длъжен, но има право и по собствена преценка може да води кореспонденция с участниците, които не са спечелили награда.
 
ЧАСТ 9. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
9.1 Представител на ОРГАНИЗАТОРА се свързва със спечелилите поощрителна награда и заедно уточняват детайлите около получаването на наградата. Предаването се извършва лично в офис на “Агрион Инвест” АД до 20 работни дни от датата, на която ОГАНИЗАТОРЪТ се е свързал с печелившия.
9.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ или негови представители могат да изискват предоставянето и на други доказателства за удостоверяване самоличността на спечелилите участници по своя преценка.
9.3 Наградата се предоставя, ако спечелилият участник има право на участие в ИГРАТА (изпълнил е условията по част 4 тук по-горе) и надлежно е подал регистрационните си дани. Участникът удостверява изпълнението на условието за участие по т. 4.1 чрез представяне на документ за самоличност.
9.4 Ако спечелилият участник е предоставил невярна или неактуална информация и ОРГАНИЗАТОРЪТ не успее да се свърже с него в срок от 3 (три) дни след изтегляне на спечелилия, наградата се предоставя на изтеглен резервен спечелил участник.
  
ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ
10.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награда, предявени след определените крайни срокове.
10.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в ИГРАТА.
10.3 В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да го дисквалифицира без предупреждение.
 
ЧАСТ 11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ
Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.
 
ЧАСТ 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОРГАНИЗАТОРЪТ поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва лични данни, предоставени от участниците в ИГРАТА, единствено за целите, по повод и във връзка с или доколкото се налага от ИГРАТА. С участието си в ИГРАТА се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни и образът му (снимки) да бъдат обработвани и администрирани от ОРГАНИЗАТОРА или трети лица - негови изпълнители, по повод на ИГРАТА и съгласно действащото законодателство
 
ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати ИГРАТА по всяко време, обявявайки това на своя уебсайт и Facebook страница, в случай че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи компенсация на участниците. 
 
ЧАСТ 14. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Оспорването на резултатите от ИГРАТА, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо ОРГАНИЗАТОРА.Спорове между ОРГАНИЗАТОРА и участници се решават чрез постигане на взаимна договореност.
 
ЧАСТ 15. ПУБЛИЧНОСТ
С участието си в ИГРАТА участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена, снимки или други материали, съдържащи техните имена или образи, могат да бъдат публикувани на Facebook страницата на ОРГАНИЗАТОРА, използвани в аудио, печатни и видео материали от ОРГАНИЗАТОРА, за което ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи допълнително заплащане. С участието си в Играта участниците се съгласяват ОРГАНИЗАТОРЪТ или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на и във връзка с Играта, на предварително посочените в регистрационната форма телефони за контакт, освен ако участникът изрично е заявил обратното.