ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „СПЕЧЕЛЕТЕ ОТ ЗЕМЯТА СИ”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Играта „СПЕЧЕЛЕТЕ ОТ ЗЕМЯТА СИ“ („ИГРАТА“) е организирана от „Агрион Инвест” АД ЕИК 202437552, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, район „Северен“, бул. „Дунав“ №5, наричан за кратко „ОРГАНИЗАТОР”.
 
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1.Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по - долу правила на ИГРАТА („Официални правила”).
2.2.Официалните правила са публикувани на уебсайта на ОРГАНИЗАТОРА www.agrion.bg, както и на Facebook страницата на компанията: https://www.facebook.com/agrion.bg 
2.3.ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта и на Facebook страницата на ОРГАНИЗАТОРА.
2.4.С участието си в ИГРАТА участниците приемат и се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на ИГРАТА.
 
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1.ИГРАТА се организира и провежда в офисите на ОРГАНИЗАТОРА в страната, както и в шест станции на Български Пощи ЕАД на територията на гр. София, а именно: ул. "Никола Габровски" №46; ул. "Република" №9; ул. "Опълченска" №112 а; ж.к. Люлин ІІІ бул. „Царица Йоана” 38; ж.к. Дружба І – пазара и ж.к. Младост ІІ бл. 288 А, вх.1.
 
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1.Право на участие имат всички физически лица, собственици на земеделска земя, живеещи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на ИГРАТА. Юридически лица нямат право да участват в ИГРАТА.
4.2.За участие в ИГРАТА не се изисква закупуване на продукт или услуга.
4.3.В ИГРАТА нямат право да участват служителите на ОРГАНИЗАТОРА и на рекламна агенция Lowe Swing, както и членове на техните семейства.
 
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1.Играта стартира на 01.06.2015 г. и продължава до 24:00 на 20.07.2015 г. 
5.2.ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на провеждане на ИГРАТА, както и да я удължава по своя преценка.
 
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 
6.1.Наградите, които можете да спечелите от ИГРАТА, са два вида:
а) 50 (петдесет) поощрителни награди по 500 (петстотин) лева всяка. Поощрителните награди се теглят на томболен принцип, по десет на следните дати: 15 юни, 22 юни, 29 юни, 6 юли и 13 юли 2015 г.
б) голяма награда – на 20-ти юли, 2015 г. на томболен принцип ще бъде изтеглена и една голяма парична награда на стойност 10 000 (десет хиляди) лева.
6.2Всеки потребител може да спечели не по-вече от една награда. Наградата в ИГРАТА се получава лично в офис на ОРГАНИЗАТОРА.
 
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СПЕЧЕЛЕТЕ ОТ ЗЕМЯТА СИ”
7.1.За да участва в ИГРАТА, лицето -следва да:
а) посети лично офис на ОРГАНИЗАТОРА или да се срещне с негов представител в някоя от гореспоменатите станции на „Български Пощи” ЕАД в гр. София.
б) декларира устно, че е собственик на земеделска земя, като посочи областта, общината и землището, в което тя се намира.
в) да остави адрес и телефон за контакт. 
г) предоставените данни се въвеждат от служител на ОРГАНИЗАТОРА в специално създадена за ИГРАТА интернет страница, достъпна единствено за ОРГАНИЗАТОРА
д) ако е сред един от общо 51-те печеливши, избран на произволен принцип, участникът ще получи телефонно обаждане от ОРГАНИЗАТОРА, на номера, който е оставил при регистрацията.
 
ЧАСТ 8. ОБЯВЯВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ
 
8.1Спечелилите се определят чрез жребий от комисия от представители на ОРГАНИЗАТОРА и се обявяват на www.agrion.bg, както и на стената на ОРГАНИЗАТОРА във фейсбук в първия работен ден след томболата.
8.2Всеки спечелил награда участник се уведомява и лично от ОРГАНИЗАТОРА чрез телефонно обаждане на номера, който е оставил при регистрацията в ИГРАТА.
8.3Жребиите се провеждат от дружеството, избрано от Организатора да извършва поддръжката на специално създадената за ИГРАТА интернет страница.
8.4Всеки собственик на земеделска земя  може да се регистрира за участие в ИГРАТА само веднъж.
8.5Всеки собственик на земеделска земя може да спечели не по-вече от една награда.. 
8.6ОРГАНИЗАТОРЪТ на ИГРАТА не е длъжен, но има право и по собствена преценка може да води кореспонденция с участниците, които не са спечелили награда.
 
 
ЧАСТ 9. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
 
9.1Представител на ОРГАНИЗАТОРА се свързва със спечелилите поощрителна награда и заедно уточняват детайлите около получаването на наградата. Предаването се извършва лично в офис на “Агрион Инвест” АД до 20 работни дни от датата, на която ОГАНИЗАТОРЪТ се е свързал с печелившия.
9.2ОРГАНИЗАТОРЪТ или негови представители могат да изискват предоставянето и на други доказателства за удостоверяване самоличността на спечелилите участници по своя преценка.
9.3Наградата се предоставя, ако спечелилият участник има право на участие в ИГРАТА (изпълнил е условията по част 4 тук по-горе) и надлежно е подал регистрационните си дани. Участникът удостверява изпълнението на условието за участие по т. 4.1 чрез представяне на документ за самоличност.
9.4Ако спечелилият участник е предоставил невярна или неактуална информация и ОРГАНИЗАТОРЪТ не успее да се свърже с него в срок от 3 (три) дни след изтегляне на спечелилия, наградата се предоставя на изтеглен резервен спечелил участник.
 
 
 
ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ
 
10.1ОРГАНИЗАТОРЪТ няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награда, предявени след определените крайни срокове.
10.2ОРГАНИЗАТОРЪТ не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в ИГРАТА.
10.3В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да го дисквалифицира без предупреждение.
 
 
ЧАСТ 11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ
Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.
 
Част. 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОРГАНИЗАТОРЪТ поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва лични данни, предоставени от участниците в ИГРАТА, единствено за целите, по повод и във връзка с или доколкото се налага от ИГРАТА. С участието си в ИГРАТА се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни и образът му (снимки) да бъдат обработвани и администрирани от ОРГАНИЗАТОРА или трети лица - негови изпълнители, по повод на ИГРАТА и съгласно действащото законодателство
 
ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати ИГРАТА по всяко време, обявявайки това на своя уебсайт и Facebook страница, в случай че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи компенсация на участниците. 
 
ЧАСТ 14. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Оспорването на резултатите от ИГРАТА, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо ОРГАНИЗАТОРА.Спорове между ОРГАНИЗАТОРА и участници се решават чрез постигане на взаимна договореност.
 
ЧАСТ 15. ПУБЛИЧНОСТ
С участието си в ИГРАТА участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена, снимки или други материали, съдържащи техните имена или образи, могат да бъдат публикувани на Facebook страницата на ОРГАНИЗАТОРА, използвани в аудио, печатни и видео материали от ОРГАНИЗАТОРА, за което ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи допълнително заплащане. С участието си в Играта участниците се съгласяват ОРГАНИЗАТОРЪТ или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на и във връзка с Играта, на предварително посочените в регистрационната форма телефони за контакт, освен ако участникът изрично е заявил обратното.