ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “СПЕЧЕЛИ ОТ ЗЕМЯТА СИ”

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “СПЕЧЕЛИ ОТ ЗЕМЯТА СИ”
 
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Играта „СПЕЧЕЛИ ОТ ЗЕМЯТА СИ“ („ИГРАТА“) е организирана от „Агрион Инвест” АД ЕИК 202437552, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, район „Северен“, бул. „Дунав“ №5, наричан за кратко „ОРГАНИЗАТОР”.
 
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1.Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по - долу правила на ИГРАТА („Официални правила”).
2.2.Официалните правила са публикувани на уебсайта на ОРГАНИЗАТОРА www.agrion.bg, както и на Facebook страницата на компанията: https://www.facebook.com/agrion.bg 
2.3.ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта и на Facebook страницата на ОРГАНИЗАТОРА.
2.4.С участието си в ИГРАТА участниците приемат и се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на ИГРАТА.
 
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1.ИГРАТА се организира и провежда на територията на Р България измежду всички собственици на земеделска земя, получили безадресно писмо от ОРГАНИЗАТОРА или посетили офис на ОРГАНИЗАТОРА в промоционалния период
 
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1.Право на участие имат всички физически лица, собственици на земеделска земя, получили писма от ОРГАНИЗАТОРА или посетили офис на ОРГАНИЗАТОРА в промоционалния период, живеещи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на ИГРАТА. Юридически лица нямат право да участват в ИГРАТА.
4.2.За участие в ИГРАТА не се изисква закупуване на продукт или услуга.
4.3.В ИГРАТА нямат право да участват служителите на ОРГАНИЗАТОРА и на рекламна агенция Lowe Swing, както и членове на техните семейства.
 
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1.Играта стартира на 31.08.2015 г. и продължава до 24:00 на 30.11.2015 г. 
5.2.ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на провеждане на ИГРАТА, както и да я удължава по своя преценка.
 
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 
6.1.Наградите, които можете да спечелите от ИГРАТА, са три вида:
а) 500 (петстотин) колички за пазаруване
б) 500 (петстотин) раници
в) 5000 (пет хиляди) чанти за пазаруване
6.2Всеки, който не е спечелил една от гореизброените предметни награди, има право да участва в томболата за 5 бр.  големи  награди – уикенд за двама във Велинград.
6.3Всеки потребител може да спечели не повече от една награда. Предметните награди в ИГРАТА се получават лично в офис на ОРГАНИЗАТОРА.
 
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СПЕЧЕЛЕТЕ ОТ ЗЕМЯТА СИ”
7.1.За да участва в ИГРАТА, лицето следва :
а) да изтрие полето на приложения в писмото или получения в офиса талон.
б) ако печели една от трите предметни награди, да занесе печелившия талон в най-близкия офис на ОРГАНИЗАТОРА.
в) да остави трите си имена, адрес и телефон за контакт. 
г) ако не печели една от предметните награди и желае да участва в томболата за една от големите награди, да напише трите си имена, адрес и телефон за контакт на гърба на талона и да го занесе в най-близкия офис на ОРГАНИЗАТОРА.
 
ЧАСТ 8. ОБЯВЯВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ
8.1Спечелилите големите награди се определят чрез жребий от комисия от представители на ОРГАНИЗАТОРА и се обявяват на www.agrion.bg, както и на стената на ОРГАНИЗАТОРА във фейсбук в първия работен ден след томболата.
8.2Всеки спечелил голяма награда участник се уведомява лично от ОРГАНИЗАТОРА чрез телефонно обаждане на номера, който е оставил при регистрацията в ИГРАТА.
8.3Всеки участник може да спечели не повече от една предметна или голяма награда. 
8.4ОРГАНИЗАТОРЪТ на ИГРАТА не е длъжен, но има право и по собствена преценка може да води кореспонденция с участниците, които не са спечелили награда.
 
ЧАСТ 9. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
9.1Предметните награди се предоставят в най-близкия офис на ОРГАНИЗАТОРА срещу печеливш талон и попълнена контактна информация – три имена, адрес и телефон.
9.2Спечелилите предметна награда могат да я получат в офис на ОРГАНИЗАТОРА не по-късно от 15 декември 2015 г. 
9.3Представител на ОРГАНИЗАТОРА се свързва със спечелилите голяма награда и заедно уточняват детайлите около получаването на наградата.
9.4Ако спечелилият участник е предоставил невярна или неактуална информация и ОРГАНИЗАТОРЪТ не успее да се свърже с него в срок от 3 (три) дни след изтегляне на спечелилия голяма награда, наградата се предоставя на изтеглен резервен спечелил участник.
 
ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ
10.1ОРГАНИЗАТОРЪТ няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награда, предявени след определените крайни срокове.
10.2В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да го дисквалифицира без предупреждение.
 
ЧАСТ 11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ
Предметните награди са на приносител на печеливш талон. Големите награди-уикенд за двама във Велинград - са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.
 
Част. 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОРГАНИЗАТОРЪТ поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва лични данни, предоставени от участниците в ИГРАТА, единствено за целите, по повод и във връзка с или доколкото се налага от ИГРАТА. С участието си в ИГРАТА се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни и образът му (снимки) да бъдат обработвани и администрирани от ОРГАНИЗАТОРА или трети лица - негови изпълнители, по повод на ИГРАТА и съгласно действащото законодателство
 
ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати ИГРАТА по всяко време, обявявайки това на своя уебсайт и Facebook страница, в случай че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи компенсация на участниците. 
 
ЧАСТ 14. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Оспорването на резултатите от ИГРАТА, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо ОРГАНИЗАТОРА.Спорове между ОРГАНИЗАТОРА и участници се решават чрез постигане на взаимна договореност.
 
ЧАСТ 15. ПУБЛИЧНОСТ
С участието си в ИГРАТА участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена, снимки или други материали, съдържащи техните имена или образи, могат да бъдат публикувани на Facebook страницата на ОРГАНИЗАТОРА, използвани в аудио, печатни и видео материали от ОРГАНИЗАТОРА, за което ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи допълнително заплащане. С участието си в Играта участниците се съгласяват ОРГАНИЗАТОРЪТ или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на и във връзка с Играта, на предварително посочените в регистрационната форма телефони за контакт, освен ако участникът изрично е заявил обратното.