Общи условия на играта на Агрион

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНАТА ИГРА НА АГРИОН
 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА: 
Мобилната игра се провежда в на територията на следните търговски обекти: 
София- The Mall
София- Mall Sofia
София- Paradise Mall
Пловдив - Mall Plovdiv
Бургас - Galleria Burgas
Варна - Grand Mall Varna
Ст.Загора - Galleria Stara Zagora
В. Търново - Mall Veliko Tarnovo
Плевен - Mall Pleven
Русе - Mall Ruse
 
ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА: 03.12.2014 г. - 30.12.2014 г.; 16.00-20.00 часа
 
I.ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Участие в играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие и Общите условия.
Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта, е: “ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Дунав” № 5,  вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201304848, представлявано от ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, в качеството й  на Управител.  
II. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.Провеждането и участието в Мобилната Игра на ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.
2.Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила.
3.Участието в Мобилната Игра се извършва посредством регистрация в Играта на мобилно устройство и отбелязване на отговор в анкета от два въпроса.
4.Всеки участник има право и възможност да използва само една регистрация в рамките на Играта.
5.Общият брой награди е двадесет мобилни устройства/таблети, разпределени по равно за всяка от десетте локации на провеждане на Играта.
6.В срок от 7 дни след приключването на Играта Организаторът на Играта изтегля чрез томбола и в присъствието на нотариус печелившите участници и ги публикува на уеб страницата на Агрион-www.agrion.bg. Всеки участник, спечелил награда, получава в същия срок индикиращо печалбата му телефонно обаждане от Организатора на предоставения по време на регистрацията в Играта телефон.
III.ПРАВИЛА НА УЧАСТИЕ
1.Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 години.
2.Участник в Играта не може да бъде лице, което е ангажирано в дейността на Организатора или на администратора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта.
3.При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
4.С регистрацията си в Играта участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата. 
5.Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията, която е използвал за участието си в нея.
6.Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто e-mail и/или телефон е използван от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.
7.Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, позволяващ тяхната индивидуализация и недопускащ разкриването на лични данни. 
8.Печелившите участници получават наградите си с куриер на пощенски адрес, посочен по време на индикиращия тяхната печалба телефонен разговор с Организатора. 
 
 IV.ОТГОВОРНОСТ
1.  Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта, освен ако те не са предизвикани от умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не може да бъде подвеждан под отговорност за технически проблеми. Организаторът отговаря само за вреди причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения по настоящите Правила. 
2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на настоящите Правила или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.
3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.