Универсален ипотечен кредит

Допълнителни средства за инвестиции, капиталови разходи, включително покупка на земя и други.

 • Размер на кредита: минимум 10 000 лв, максимум — без  лимит;
 • Цел: за покупка на земеделска земя, инвестиции в машини, съоръжения, оборудване и други капиталови разходи, вкл. и други неотложни плащания. Подходящ за широк спектър от цели;
 • Прозрачна лихва за целия период на кредита;
 • Срок на погасяване: до 15 години;
 • Погасителен план, съобразен с вашите възможности;
 • Гратисен период по главницата: до 12 месеца;
 • Обезпечение: земеделска земя;
 • Оценката на земята се извършва от Агрион и е напълно безплатна;
 • Процент на отпусканото финансиране: до 80% от размера на оценката на земеделската земя;
 • Без такса за разглеждане на документи;
 • Без такса за ангажимент;

Кредит за земеделски стопани срещу залог на вземания по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика (ОСП)
За земеделски производители - физически лица, юридически лица, еднолични търговци, кооперации;
 • Размер до 100% от размера на субсидията;
 • Срок на погасяване до 18м.
 • Кредитът се предоставя под формата на  кредитна линия
 • Размерът на кредита се определя от размера на очакваните/получени субсидии по схемите и мерките за директни плащания.
 • Усвояване на договорената сума за посочената цел еднократно или на части
 • Без представяне на разходооправдателен документ
 • Залог на вземане върху средствата, които кандидатът за подпомагане очаква да получи по съответните схеми и мерки

Земеделски производители, подпомагани чрез ДФЗ по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика на ЕС

Направете запитване

Избери файл
Избери файл
Избери файл
*

Запознах се с информацията за обработване при събиране на лични данни и предоставям съгласието си за обработване на личните ми данни.

captcha

Калкулатор

Вноски

20 x 200

Сума

20 x 200

Задължителни полета *